ಈ ದೇಗುಲದ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದಿ ಬರುತ್ತಾನೆ..ಪವಾಡ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ….ನಂದಿ ಪವಾಡ…!

ಈ ದೇಗುಲದ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದಿ ಬರುತ್ತಾನೆ..ಪವಾಡ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ….ನಂದಿ ಪವಾಡ…!👇👇